เปิดโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

                  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสามแยกตำตำรวจภูธรจังหวัดฯ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ หรือสัญลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดละ ๑ สาย และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พัฒนาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนเอกชัยตั้งแต่สี่แยกเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จนถึงอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน – จัน เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ซึ่งมีความสำคัญในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ที่เป็นบุคคลทีทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั่วโลก พร้อมทั้งคัดเลือกอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน เป็น ๑ สวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นทองอุไร และไม้ประดับเพื่อให้เป็นสวนหย่อมที่พักผ่อน หย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายของทุกเพศทุกวัย และพัฒนาไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม

<<ชมภาพทั้งหมด ที่เฟสบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม>>

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙