จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนา คู คลอง ณ บริเวณวัดปราโมทย์

                ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนา คู คลอง ณ บริเวณวัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ด้วยร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ บริเวณคลองแควอ้อม ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดราชบุรี โดยการช่วยกันกำจัดผักตบชวา ในลำน้ำ กำจัดวัชพืช เศษกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดปราโมทย์ พร้อมทั้ง นำจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานตรวจความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อศาสนสถาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงครามได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "จิตอาสาพัฒนาคลองแควอ้อม " เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ให้การระบายน้ำสามารถไหลได้สะดวกก่อนที่จะไหลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙