โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

              ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทีงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นหลัก และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุก สืบสานและต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป

กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสงคราม ได้พิจารณาคัดเลือกคลองแควอ้อม บริเวณตลาดริมน้ำสามอำเภอ ให้เป็นสถานที่เปิดโครงการ และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔วปร. ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ และพัฒนาภูมิทัศน์ ลำน้ำ ลำคลอง ให้เกิดความสวยงาม และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด ๗ เซนติเมตร จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว บริเวณท่าน้ำตลาดริมน้ำ ๓ อำเภอ เพื่อพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และสัมผัสวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคูคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คูคลอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙