โครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                 ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พันเอกเจษฎา เจียวมาลี รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และจิตอาสาอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการร่วม จิตอาสาพระราชทาน๙๐๔ วปร. ของจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้จิตอาสากลุ่มงานประเภทงานประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้ และนำไปใช้งานในชุมชน หมู่บ้าน สร้างความเข้าใจ ป้องกันแก้ไขการเข้าใจผิด แจ้งข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ โดยใช้พื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน จากประชาชนในชุมชนเอง และเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙