การประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงสานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดฯ นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายเอกลักษณ์ ขาวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ นายอุดม อินทผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประกอบวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางเด็กให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดสมุทรสงคราม และรับทราบปัญหาต่างๆ โดยในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนั้น มีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนได้ จึงมารับฟังความคิดเห็น เพื่อนำข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปนำเสนอผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการจัดทำรายงานเพื่อสรุปเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อนำไปเป็นมติในการนำไปให้หน่วยงานภาครัฐได้ปฏิบัติในทิศทางแนวทางเดียวกัน ในการบูรณาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ดี เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ

โดยรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ได้ลงพื้นที่ไปดูการจัดโครงการอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ตำบลบ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ มีเด็กนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งงบประมาณโครงการกลางวัน ๒๐ บาท /ต่อหัว/ต่อวัน นั้น ไม่เพียงพอ แต่ทางโรงเรียนได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวัดและบริษัทห้างร้านร่วมบริจาคข้าวสาร และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียน จึงสามารถทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอย่างมีคุณภาพ ครบทั้ง ๕ หมู่

ภายหลังการตรวจเยี่ยม รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ในภาพรวมในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามนั้น มีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กเป็นอย่างดี จึงได้เดินทางมาศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะนำไปจัดทำเป็นรายงาน เพื่อนำไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ในการบริหารโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีวิธีการอย่างไร ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะที่ดีหลายประการ ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำรายงาน พร้อมทั้งขอชื่นชมจังหวัดสมุทรสงครามที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดฯผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันอย่างดี ปัญหาในการจัดโครงการอาหารกลางวันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี ไม่พบปัญหาใดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ไข

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙