เปิดจุดบริการประชาชนและท่องเที่ยว ณ บริเวณจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟแม่กลอง

            ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่บริเวณจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ เป็นประธานเปิด จุดบริการประชาชนและท่องเที่ยว โดยมีพันตำรวจตรีวโรดม ใบเรือ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ กล่าวรายงาน และมีพลตำรวจตรี อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี

 

พันตำรวจตรีวโรดม ใบเรือ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ เปิดเผยว่า ด้วยสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยว และขจัดภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ด้วยสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตความรับผิดชอบ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อมาชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีชุมชน และพักผ่อนตามแห่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบกิจกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยว ส่งผลถึงรายได้ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากแต่การดูแล อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ยังไม่ทั่วถึงและไม่สอดคล้องกับการขยายตัวในภาคการท่องเที่ยวประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีโครงการจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ จำนวน ๔๑ จุดบริการซึ่งมีจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเขตในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ จึงได้ประสานกับทางสถานีรถไฟแม่กลอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ในส่วนนี้ ดำเนินการขอความอนุญาตใช้พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตู้คอนแทรนเนอร์ต่าง ๆ ใช้เป็นศูนย์บริการและรับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวสมุทรสงคราม

ด้าน พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ กล่าวว่า สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองบังคับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ ได้ดำเนินโครงการการยกระดับการให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว เปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟแม่กลอง ในการอำนวยความสะดวก สร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความอุ่นใจ และมีความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง โดยศจุดบริการฯ ดังกล่าว จะเป็นสถานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙