การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุนทร อุษาบริสุทธิ์ พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศและแผนยุทธศาสตร์พลังงานของกลุ่มจังหวัดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบายพลังงานและยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือ แลกเปลี่ยน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ การทบทวนศักยภาพด้านพลังงานของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่กำหนด ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์พลังงานให้มีการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกภาคส่วน การกำกับดูแลสถานประกอบการด้านพลังงานให้มีความปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน โดยมีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน มวลชน เครือข่ายและประชาชนอย่างกว้างขวาง รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงาน การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และร่างแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙