ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

                 ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๔ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ปภ.อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กล่าวถึงสถานการณ์ แนวโน้ม และการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูการหน้า และให้ผู้บริหารกระทรวงต่าง ๆ รายงานภาพรวม ประกอบด้วย ภามรวมสถานการณ์ภัยแล้ง ,กลุ่มการพยากรณ์,กลุ่มการบริหารจัดการน้ำ,กลุ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ,น้ำเพื่อการเกษตร,กลุ่มสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ,การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูกาลหน้าของจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า สถิติภัยแล้งจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒ และไม่เคยประสบภัยแล้ง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์น้ำ น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำประปามีครอบคลุม ๓๖ ตำบล การผลิตน้ำประปา/วัน ๒๗,๖๐๐ ลบม. จำนวนผู้ใช้น้ำ ๓๓,๗๙๒ ราย น้ำประปาหมู่บ้าน ๒๒๒ แห่ง สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน ๗๕,๓๒๐ ไร่ มีปริมาณน้ำเพียงพอ ในปี ๒๕๖๒ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี รวม ๒,๑๕๓ ไร่ มีปริมาณน้ำเพียงพอ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙