การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ณ บริเวณท่าน้ำอาสนวิหารแม่พระบังเกิด

                  ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ณ บริเวณท่าน้ำอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียนโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมกิจกรรมพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำแม่กลอง จำนวน ๖๑๓,๘๐๐ ตัว ขนาด ๗ -๙ เซนติเมตร พร้อมมอบให้ผู้แทนจากอำเภออัมพวา ผู้แทนจากตำบลต่าง ๆในพื้นที่อำเภอบางคนที นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ด้ว

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกุ้งก้ามกรามที่นำมาปล่อยจะเจริญเติบโตเป็นแหล่งอาหารที่สามารถนำมาบริโภคและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวจนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และขอให้ประชาชนดูแลเรื่องการจับกุ้งก้ามกราม ขอให้คำนึงถึงความยั่งยืนโดยไม่ใช้วิธีทำลายล้าง เช่นการใช้ยาเบื่อเมาหรือการใช้เครื่องมือที่จับได้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่โตเต็มที่มาใช้ประโยชน์ก่อนเวลาอันควร เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙