โครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ

                 ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กล่าวคำปฎิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จำนวน ๓ ครั้ง พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีห้องน้ำ เก็บขยะ ตัดหญ้า โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และเยี่ยมชม กิจกรรมการฝึกอาชีพโครงการ ๑๐๑ อาชีพ และกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน

 

นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามจัดโครงการ "๑๐๑ อาชีพ"เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 

ได้ดำเนินการจัด ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมการฝึกอาชีพโครงการ ๑๐๑ อาชีพ โดยใช้ระยะเวลาการฝึก ๑๘ ชั่วโมง ซึ่งมีประชาชนอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปร่วมฝึกอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลและต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙