การฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

            ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ หอประชุมอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.งานด้านการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่อำเภอบางคนที จำนวน ๑๒๐ คน และให้ความรู้ในเรื่องดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙