โครงการ “หนึ่งใจ.. ให้ธรรมะ” จังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์และพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ.. ให้ธรรมะ” จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดฯ นายณัฐพล คชสาร ผอ.โรงเรียนศรัทธาสมุทร ครูและนักเรียน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฯ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดฯ และโรงเรียนศรัทธาสมุทร จัดโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา นำมาเป็นหลักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ และโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดศีล ๕ , พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย , ศีลธรรมกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน , สมาธิปฏิบัติได้ทุกที่และมีได้ทุกเวลาและการฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น 

สำหรับโครงการหนึ่งใจ..ให้ธรรมะ เป็นโครงการที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการมีวิถีชีวิตที่ห่างไกลจากวัดและศาสนา มีความเชื่อ และค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาทางเพศ จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการป้องกันปัญหาดังกล่าว ด้วยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ โดยมุ่งให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกระจายความดี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙