งาน“รวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒”

               ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงาน“รวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒” ณ วัดโพธิ์งาม อำเภอบางคนที มีนายมนัส บุญพยุง ประธานคณะกรรมการเครือข่าย กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิ่จกรรมฯโดยมี นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้น ซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมพลังมวลชน เพื่อใช้พลังชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 

ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ หมู่บ้าน มอบรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด,รางวัลครอบครัวพัฒนาตัวอย่างด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด มอบรางวัลเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ซึ่งเงินที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้ จะนำไปสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และเผยแพร่ความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้กับเยาวชนในชุมชนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙