ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นำผลิตสินค้า OTOP นวัตกรรมใหม่ ร่วมรายการ “แจ๋ว”

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำนายธันยพัฒน์ หิรัญวงศ์ ที่ปรึกษา OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรายการ “แจ๋ว” ทางช่อง ๑๓ แฟแมรี่ ณ อาคาร มาลีนนท์ กรุงเทพมหานคร “ช่วงแจ๋วไฮไลท์” ด้วยการนำ สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่ม ความหลากหลายให้กับสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มใน ยุค ๔.๐ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการคัดสรรตั้งแต่ ๑-๕ ดาว รวม ๑๐๕ ชนิด และยังมีสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่กำลังพัฒนาไปสู่ OTOP อีกเป็นจำนวนมาก ล่าสุดทางจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดได้จับมือกันพัฒนาและต่อยอดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัย ภูมิปัญญาของคนในชุมชนผสมผสานกับนวัตกรรมในยุคสมัยใหม่ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมากมาย

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙