โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒

           ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษามั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายอภิรักษ์ สะตะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ ปฎิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ อปพร. จากเทศบาลและอบต. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมฝึกอบรม 

 

สำหรับการกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของ อปพร. ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดอบรม ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๓ วัน โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งนำไปทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย การบริหารจัดการน้ำ ที่สำนักชลประทานที่ ๑๓ และเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนอาสาสมัคร เข้ามาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดของศูนย์ อปพร. จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๔๙ คน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเหล่านี้ ได้เข้ามาเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยความมุ่งมั่น อดทนและเสียสละ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย และภารกิจช่วยเหลืองานราชการในด้านอื่นอีก เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ด้านอำนวยการจราจรช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙