การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดการขยะมูลยอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด

                       ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายถิน พิสูจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดการขยะมูลยอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด โดยมีนายนัธวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นายทรงเกียรติ เชาวน์โอภาส ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่พิจารณาประเมินผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด

โดยมีนายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ชี้แจงถึงการดำเนินการบริหารจัดการขยะของชุมชน ซึ่งมีการดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตามช่องทางสื่อต่าง ๆ การให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณและคัดแยกขยะ การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง โดยมีการจัดทำปุ่ยจากขยะอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือนดินจากขยะ และการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นต้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙