การประชุมชี้แจงเชิงปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

                ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมชี้แจงเชิงปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒” โดยพลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอีกหลายท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๕๐ คน

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคณะอนุกรรม จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –ปัจจุบัน ของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าควบคุมฉลาก ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะทำงานตรวจสอบสัญญา ประจำจังหวัดฯ คณะทำงานตรวจสอบการโฆษณา ประจำจังหวัดฯ คณะทำงานตรวจสอบการทำธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงประจำจังหวัด ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดฯ กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๖๒ 

สำหรับคณะอนุกรรมการดังกล่าวนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจและดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ พัฒนาและสนับสนุนภารกิจกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความรู้ ความเข้าใจขแก่ประชาชนและเครือข่ายด้านกรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดของสิทธิของผู้บริโภค

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙