พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

             ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์ศิริ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์ทนทานต่อโรคและแมลงได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธ์เพ็ญ ศิริ จึงได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานแก่ราษฎร์ทั่วไป มอบให้ทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม นำเมล็ดพันธุ์ไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ราษฎร์และเกษตรกรนำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมทั้งเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙