โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ ประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ ประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมอบรมสัมมนา

เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เติบโตอย่างชาญฉลาดจากทฤษฎี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ บูรณาการทำงานของส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ทดลองปรับใช้กรณีศึกษาของเมืองอัจฉริยะเข้ากับยุทธศาสตร์จังหวัดในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ด้วยการนำนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองที่ให้เป็นพื้นที่เมืองทันสมัย มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้ตามบริบทความต้องการของเมือง ประกอบด้วย กลุ่ม สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ,เศรษฐกิจอัจฉริยะ,ขนส่งอัจฉริยะและพลเมืองอัจฉริยะ ด้วยการระดมสมองในการพัฒนาทั้งนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจะระดมพลังสมองจากทั้งสี่กลุ่มนำมาประมวลให้เข้ากับบริบทของเมืองสมุทรสงคราม สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่นำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙