โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชมพรรษา ๖๗ พรรษา

               ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวเปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมเลี้ยงอาหารและมอบของใช้ประจำวันให้ผู้ต้องขัง

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไปทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความเท่า เทียมการเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง เช่น การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิตรวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง

ปัจจุบันเรือนจำกลางสมุทรสงคราม มีต้องขังทั้งสิ้น ๑,๓๙๓ คน ชาย ๑,๒๐๘ คน หญิง ๑๘๕ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙