การอบรมการส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

               ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมริเวอร์ตัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด “การอบรมการส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีนางณฐอร อินทรดีศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนิน “การอบรมการส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ และการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้าง เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙