บพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

               ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องจากวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีอันล้าสมัย เพื่อความทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอารยธรรมและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นครั้งแรกในประเทศ พระองค์ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม และพระปรีชาอย่างล้ำเลิศตลอดระยะเวลา ๑๘ ปี ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดิน พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระผู้นำของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อให้ชาติเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙