ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่พบปะพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

           ในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพบปะพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อำเภออัมพวา พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมอำเภออัมพวา โดยมีนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภออัมพวา กล่าวต้อนรับ จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พบปะพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อำเภอบางคนที พร้อมด้วยปลัดจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมวัดปราโมทย์ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที โดยมีนายราเชนทร์ อินทรโชติ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวต้อนรับ และนายณัฎภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที บรรยายสรุปสภาพพื้นที่ในอำเภอบางคนที

 

ทั้งนี้ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวแนะนำตนเองและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน “คนเราเก่งกาจเพียงใด มีความสามารถเท่าใด หากขาดการมีส่วนร่วม การทำงานก็ไม่สามารถไปรอดได้” ทุกภาคส่วนต้องมาบูรณาการทำงานร่วมกัน ปัจจุบันต้องนำแนวทางแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี มาเป็นแผนระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยยึดหลักการทำงาน ๕ ประเด็นคือ ๑. การรักษาหน้าที่ตามกฎหมายของตนเองอย่าปล่อยปะละเลย ๒. การขับเคลื่อนการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดตามเป้าหมายที่กำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๓. ทุกข์ของราษฎร์คือทุกข์ของเรา ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ดูแลอย่างใกล้ชิด หากเกินกำลังความสามารถให้รายงานตามระบบขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา ๔. การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน พร้อมเป็นต้นแบบสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาเป็นแบบอย่าง รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ ๕. ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จมีประสิทธิภาพและคลอบคลุมทุกด้าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙