ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่พบปะพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานตรวจเยี่ยมพบปะ พูดคุยแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เน้นการรักษาหน้าที่ตามกฎหมายตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ มีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับร่วมรับฟัง

 

 นอกจากนี้ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ยังกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เห็นความทุกข์ของประชาชนเสมือนทุกข์ของตนเอง มีการสอดส่องดูแลและแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ชาวสมุทรสงครามมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข พร้อมเน้นย้ำด้วยว่า "ตนอยากเห็นการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนให้ดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างได้ผลจนกล้าประกาศว่าพื้นที่ของตนเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างแท้จริง โดยทางจังหวัดจะร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้นำชุมชน ทั้งนี้เพื่อที่จังหวัดสมุทรสงครามจะได้ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙