การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

                   ในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวีรัส ประเศรษโฐ และนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ

 

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมาย ,ระเบียบ,คำสั่ง,กำหนดไม่บกพร่อง ไม่ละเลย หรือละเว้นและการควบคุมกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ทั้งปัญหาส่วนบุคคล และปัญหาของกลุ่มบุคคล ศูนย์ดำรงธรรม เป็นกลไกหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ และติดตามความก้าวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ, เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการอย่างจริงจังและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตรปลอดภัยและการประมง,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การรักษาสิ่งแวดล้อม,การขับเคลื่อนและบริหารแผนงาน/โครงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม,การแก้ไขปัญหาน้ำเสียการแก้ไขปัญหายาเสพติด,การบริหารจัดการขยะ,การแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ,ชุมชน OTOP นวัตวิถี,การจัดการสาธารณภัย และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงการมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยนายวีรัส ประเศรษโฐ กำกับดูแลด้านความมั่นคง,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ และนายวงเทพ เขมวิรัตน์ กำกับดูแล ด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งมอบหมายให้ส่วนราชการต่าง ๆ สรุปประเด็นการบริหารจัดการงานของส่วนราชการเสนอผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรับทราบต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙