การประชุมคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งสมทบทุนพัฒนาอุทยาน ร.๒

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบวรเวท รุ่งรุจี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งสมทบทุนพัฒนาอุทยาน ร.๒ ณ ห้องประชุมสำรับกลางสวน อุทยาน ร. ๒ พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ,นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เลขาธิการมูลนิธิแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดงานเดินวิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อจัดหาทุนใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษแก่เยาวชน กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆของไทย รวมทั้งเพื่อจัดหาทุนอนุรักษ์อาคารเรือนไทย และพัฒนาอุทยาน ร.๒ ให้ดูโดดเด่นและงดงาม ตลอดจนส่งเสริมให้อุทยาน ร.๒ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชุมหารืองานเดิน-วิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาอุทยาน ร.๒ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยและไม่มีฝนตกแล้ว ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายสถานที่,ฝ่ายจัดหาสปอนเซอร์,ฝ่ายลงทะเบียน,ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน,ฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม,ฝ่ายการเงิน,ฝ่ายรักษาพยาบาลและฝ่ายรักษาความปลอดภัย ส่วนการแข่งขันจะแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือเดิน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร,วิ่ง ๕ กิโลเมตรและวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเสียค่าสมัครคนละ ๔๕๐ บาท และจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกจากลายพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙