การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่(จังหวัดและอำเภอ)

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่(จังหวัดและอำเภอ) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม(สกสว.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯ โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหานวัตกรรม หรือสิ่งริเริ่มศักยภาพในพื้นที่เป้าหมาย และศึกษาแนวทางการขยายผลนวัตกรรมผ่านโครงการในแผนจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดยคณะได้รายงานและนำเสนอนวัตกรรมการดำเนินการปักไม้ไผ่ชลอคลื่นแนวชายฝั่งทะเลเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙