รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนวัดคลองโคน

                   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนวัดคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัด นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ให้การต้อนรับ

และนางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโคน กล่าวรายงาน ถึงกิจกรรม Coding ของโรงเรียนวัดคลองโคน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๕๔ คน ข้าราชการและบุคลากร ๑๐ คน ทางโรงเรียนได้มีการนำนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ต้องการพัฒนาคนให้มีความพร้อมในศตววรรษที่ ๒๑ ในการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบและเรียนการบริหารจัดการ โดยการนำมาสู่การปฏิบัติจริงในการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในรูปแบบ อันปลั๊กโค้ดดิ้ง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา เกิดความสนุกในการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับบริบทในท้องถิ่น คือ การทำกะปิคลองโคน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลคลองโคน นักเรียนมีสนุกไปกับเรียนรู้ กระบวนการขั้นตอน การคิด การวางแผน ไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองเพื่อต่อยอดความคิดในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนต่อไป

ด้านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่เลือกโรงเรียนวัดคลองโคนเป็นโรงเรียนนำร่องในจังหวัดสมุทรสงครามนี้ เพราะมีความพร้อมทั้งผู้อำนวยการ ครูผู้สอน ปราชญ์ชาวบ้าน นักเรียน ผู้ปกครอง สำหรับภาษาโค้ดดิ้งหมายถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่การเรียนการสอนวิชาโค้ดดิ้งนั้นมีลำดับขั้นตอนเพื่อจุดมุ่งหมายคือฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิด คิดอย่างมีเหตุและผล และเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบ และรู้ลำดับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน คือทักษะที่เด็กจะได้จากการเรียนด้วยการเล่นโค้ดดิ้ง หลายคนสงสัยว่าโค้ดดิ้ง คือภาษาคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยหรือ กล่าวคือการเตรียมตัวเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้ก้าวสู่โลกดิจิทัลในโอกาสต่อไป ที่จะมีความสลับซับซ้อน มีความยาก และเดือนพฤศจิกายนนี้จะเริ่มสอนในโรงเรียนที่ผ่านการมาอบรมกว่า ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ ที่สำคัญการเรียนโค้ดดิ้งไม่ใช่เรื่องไกลตัว โค้ดดิ้ง ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙