พิธีปลงผมให้แก่ผู้ที่จะบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระปลัดเจริญ คเวสโก เจ้าคณะตำบลดอนมะโนรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีปลงผมให้แก่ผู้ที่จะบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อบวชเป็นสามเณร จำนวน ๖๐ รูป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙