การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

              ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

ทั้งนี้ หน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด,สำนักงานจัดหางานจังหวัด,สำนักงานประกันสังคมจังหวัด,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด,สำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ โดยมีนางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนกระทรวงประจำจังหวัด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙