การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โอทอปสัญจร)

            ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโอทอปแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร จำนวนกว่า ๑๐๐ แห่งเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙