การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

                      ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.จังหวัดสมุทรสงคราม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ นายบุญสร้าง บุญกอง ประธานหอการค้าจังหวัดฯ นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙