การประชุมหารือและระดมความคิดเห็นต่อพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด

                ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือและระดมความคิดเห็นต่อพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ณ ห้องประชุมบางช้าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด/หาดเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม อันเป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพ เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลนกน้ำอพยพ และภัยคุกคามที่มีต่อนกอพยพและแหล่งอาศัย ซึ่งมีพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด/ คลองโคน เป็นเป้าหมายในการดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดและคลองรวมทั้งด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำพวกนกอพยพในพื้นที่

 

ทั้งนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นหน่วยงานที่ สำรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการบันทึกข้อมูลนกอพยพพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด คลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙