การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                    ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมทั้งมอบนโยบายกับส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙