การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๑ ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน

โดยมีทั้งหมด ๕ คณะ ประด้วยคณะติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย,คณะทำงานด้านการกำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างในคลองและบริเวณหน้าประตูน้ำ,คณะทานด้านการกำจัดผักตบชวา,คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์,คณะทำงานติดตามประเมินผลและคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ โดยคณะทำงานต้องดำเนินการในภารกิจของตนเองและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙