โครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี”

              ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม“เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ ๑ ณ วัดเกตการาม อำเภอบางคนที พระเทพสุเมธี เจ้าอาวาสวัดเกตการาม เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนาวาอากาศเอก กิตติศักดิ์ วงศ์วีรโชติ รองผู้อำนวยการกงปฏิบัติการจิตวิทยากล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพบกจัดขึ้น เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์คนในชาติ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒ รุ่น ๆละ ๓๐๐ คน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการอบรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เสียสละ ยึดมั่น และเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙