การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพที่ขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน ๑๒ ราย วงเงินขอรับสินเชื่อ ๓๑ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ๑ ราย 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙