โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายนัธวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ โดยนำเงินรายได้ทั้งหมด จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙