รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

               ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับฟังการบรรยายสรุป โครงการและกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ร่วมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จ.สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙