การประชุมคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่

           ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ด้านฟาร์มสุกร จากการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวน ๖ ราย ไม่พบการปล่อยน้ำเสียลงในคลองวัดประดู่ และตั้งอยู่ห่างไกลจากคลองวัดประดู่ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวน ๓ แห่ง มีการบำบัดน้ำและไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก ด้านล้งมะพร้าว ส่วนใหญ่มีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากท้องถิ่น โดยมีการบำบัดน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งล้งมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดฯจำนวนทั้งหมด ๗๑๒ ราย ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดจะดำเนินการสำรวจและสรุปจำนวนล้งมะพร้าวที่อยู่ในรัศมี ๑ กิโลเมตร รอบคลองวัดประดู่ อีกครั้ง ด้านเกษตรกรรม การเพาะปลูก ส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าว ส้มโอ และนาข้าว ซึ่งมีการใช้สารเคมีค่อนข้างน้อย คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองวัดประดู่ ด้านประมง ไม่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงพาณิชย์บริเวณรอบคลองวัดประดู่ ส่วนอื่นๆ เช่น บ้านเรือน รีสอร์ท ร้านอาหาร ผู้แทนอำเภออัมพวาให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณริมถนน ไม่พบในพื้นที่รัศมี ๑ กิโลเมตรรอบคลองวัดประดู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙