กิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม” ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน เป็นจำนวนมาก เข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในกิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม” ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙