การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงคราม

           ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม

 

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ๗ วัน คือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน ๒๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๕ คน เสียชีวิต ๑ ราย มีการเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน ๓๓,๑๑๑คัน มีการดำเนินคดีตามมาตรการ ทั้ง ๑๐ มาตรการ จำนวน ๓,๕๖๕ คนมากที่สุดคือ ไม่มีใบขับขี่ ๙๘๕ คน คิดเป็น ๒๗.๖๙ % รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย ๗๑๑ คน คิดเป็น ๑๙.๙๔% และ เมาสุรา ๓๙๙ คน คิดเป็น ๑๑.๑๙ %

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙