การประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓

                   ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เกษตรกร เข้าร่วมประชุม

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม เป็นประจำทุกปีๆละ ๒ ครั้ง คือในช่วงตรุษจีนและสารทจีน โดยปี ๒๕๖๓ เทศกาลตรุษจีนตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙