การประชุมคณะทำงานรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

            ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ นายนัธวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙