การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒

             ในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมโรงแรม โคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ของหน่วยรับรองจังหวัด และครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยมีผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ยื่นขอรับรองมาตรฐานและได้ทำการส่งตรวจสอบไปยังหน่วยตรวจสอบ จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน ๑๓ ผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๙ ผลิตภัณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๙ ผลิตภัณฑ์ เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙