พิธีส่งมอบปลาทูแห้ง และสิ่งของหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีส่งมอบปลาทูแห้ง และสิ่งของหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับพลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๑ ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งมีตัวแทนภาคประมง นำโดยนายมงคล สุขเจริญคณา ผู้แทนสมาคมสมุทรสงคราม นายศราวุธ โถวสกุล ผู้แทนสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม น้อมเกล้าฯ ถวายปลาทูเค็ม จำนวน ๒,๖๔๐ กิโลกรัม นายสมพร สมุทรโสภากุล ผู้แทนสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ถวายปลากระป๋อง ๒,๐๐๐ กระป๋อง นางเปรมจิตร ศรีนนท์ ผู้แทนชมรมโรงน้ำปลาจังหวัดสมุทรสงคราม น้อมเกล้าฯถวายน้ำปลา ๒๐๐ โหล รวมทั้งภาคเอกชน พี่น้องชาวประมงและองค์กรต่างๆ ในสมุทรสงคราม ร่วมบริจาคตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับการประสานจากกองทัพเรือเพื่อเข้าร่วมถวายปลากระตักแห้ง และปลาทูแห้ง รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้ ในปีนี้เป็นการดำเนินการเป็นปีที่ ๒๔ ของกองทัพเรือ และมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมน้อมเกล้าฯถวายปลากระตักแห้ง จำนวน ๗,๒๓๐ กิโลกรัม ปลาทูเค็ม จำนวน ๑๒,๗๓๕ กิโลกรัม ปลากระป๋อง จำนวน ๗๓,๐๐๐ กระป๋อง น้ำปลาขวน จำนวน ๑๔,๒๙๒ ขวด กะปิ จำนวน ๒,๕๕๖ กิโลกรัม และเกลือไอโอดีน จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม รวมมูลค่าประมาณ ๓,๐๑๒,๖๖๕ ๕ บาท จากนั้นจะส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙