การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

             ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดฯ ร่วมรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ทำความดี ด้วย หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วย มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รณรงค์ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ รวมทั้งการจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙