การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๔ ครั้งที่ ๑๕๘

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  นาย แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๔ ครั้งที่ ๑๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ซึ่งเหล่ากาชาดในภาค ๔ ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยได้มีการกำหนดให้มีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๔ ร่วมกันเป็นประจำทุกๆ ๔ เดือน โดยจะหมุนเวียนไปจัดประชุมตามจังหวัดต่างๆ ภายในภาคสำหรับในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๕๘ และเป็นครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค ๔ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดภาค ๔ ทั้ง ๗ จังหวัด รวมทั้งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาด ในภาค ๔ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ซึ่งในการจัดประชุมได้รับความร่วมมือจาก เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด ในภาค ๔ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙