งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  นายวงเทพ เขมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา โดยมีนายอาคม ศรีประพงศ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวันนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๓

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙