านวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ แด่น้องเด็กพิเศษ

                  ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ แด่น้องเด็กพิเศษ บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดบางกระพ้อม อำเภออัมพวา โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้เด็กพิเศษได้กล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็ก และผู้ปกครอง โดยมีการอ่านสาส์น จากนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ มอบแก่เด็กพิเศษ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งดำเนินการแด่น้องๆเด็กพิเศษได้กล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กคนพิเศษเหล่านี้ด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙